آواتار حمید صیدی

حمید صیدی

وبلاگ شخصی جایی برای نوشتن!

پایتون مقدماتی با جادی

[ لینک  ]

باز هم جادی عزیز و اینبار لینک های پایتون مقدماتی

اگر شما هم مثل من از اون دسته افراد هستید که دوست دارید ویدئوهای آموزشی رو آفلاین داشته باشید و هر وقت هرجایی دوست داشتید استفاده کنید این لینک های دوره پایتون مقدماتی جادی به کار میاد: البته اگر دوره ها رو از گوتوکلس دنبال کنید بهتره چراکه میتونید دوره رو بصورت استاندارد طی کنید و تمرینات و. آزمونها و تکالیف رو هم داشته باشید.

http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week2/1_variables_and_identifiers/variables_and_identifiers.m4v?1550845450196
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week2/2_name_identiffiers/name_identiffiers.m4v?1550845571850
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week2/3_use_descriptive_identfiers/use_descriptive_identfiers.m4v?1550845628719
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week2/4_variable_types/variable_types.m4v?1550845643730
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week2/5_get_input/get_input.m4v?1550845659045
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week2/6_equal_statement/equal_statement.m4v?1550845707002
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week2/7_statement_assignment_and_expression/statement_assignment_expression.m4v?1550845717766
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week2/8_python_lists/python_lists.m4v?1550845729078
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week3/1_operators/operators.m4v?1550845768281
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week3/2_arithmetic/arithmetic.m4v?1550845778625
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week3/3_relational_operators/relational_operators.m4v?1550845816563
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week3/4_logical_operators/logical_operators.m4v?1550845829383
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week3/5_identity_operators/identity_operators.m4v?1550845840864
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week3/6_membership_operators/membership_operators.m4v?1550845853163
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week3/7_if/if.m4v?1550845869863
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week3/8_elseif/elseif.m4v?1550845884293
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week4/1_while_loop/while_loop.m4v?1550845923285
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week4/2_for_loop/for_loop.m4v?1550845937520
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week4/3_break_continue/break_continue.m4v?1550845947781
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week4/4_nested_loops/nested_loops.m4v?1550845959670
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week4/5_functions/functions.m4v?1550845984536
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week4/6_function_analogy/function_analogy.m4v?1550846004357
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week4/7_modules/modules.m4v?1550846018915
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week5/1_list_methods/list_methods.m4v?1550846090868
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week5/2_list_slicing/list_slicing.m4v?1550846112938
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week5/3_list_slicing_negative_index/list_slicing_negative_index.m4v?1550846121726
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week5/4_slicing_with_step/slicing_with_step.m4v?1550846138884
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week5/5_slicing_with_defaults/slicing_with_defaults.m4v?1550846150044
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week6/1_strings/strings.m4v?1550846187357
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week6/2_string_encodings/string_encodings.m4v?1550846197808
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week6/3_string_methods/string_methods.m4v?1550846213584
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week6/4_string_practice1/string_practice_1.m4v?1550846230242
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week6/5_string_practice2/string_practice_2.m4v?1550846240768
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week7/1_multidimentional_lists/multidimentional_lists.m4v?1550846287007
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week7/3_dictionaries/dictionaries.m4v?1550846305766
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week7/2_dictionary_methods/dictionary_methods.m4v?1550846316222
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week8/1_file_io/file_io.m4v?1550846351871
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week8/2_file_access_modes/file_access_modes.m4v?1550846362375
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week8/3_file_position/file_position.m4v?1550846371351
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week8/4_tuples/tuples.m4v?1550846384925
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week8/5_tuple_in_function_returns/tuple_in_function_returns.m4v?1550846393114
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week8/6_string_formatting/string_formatting.m4v?1550846404416
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week8/7_formatting_positional/formatting_positional.m4v?1550846412619
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week8/8_formatting_width_precision_type/formatting_width_precision_type.m4v?1550846424027
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week8/9_format_practice/format_practice.m4v?1550846434020
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week8/10_formatting_fill1/formatting_fill1.m4v?1550846447110
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week8/11_formatting_fill2/formatting_fill2.m4v?1550846467542
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week9/1_name_spaces/name_spaces.m4v?1550846494685
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week9/2_scope/scope.m4v?1550846948334
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week9/3_recursive/recursive.m4v?1550846513251
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week9/4_errors_and_exceptions/errors_and_exceptions.m4v?1550846527041
http://cdn.gotoclass.ir/Courses/python/jadi/week9/5_erorr_handling/erorr_handling.m4v?1550846537860

نوشته شده در جمعه 03 اسفند 1397